Kwaliteitsborging

Wij beschikken allen over één of meer wettelijk erkende BIG registraties (gezondheidszorgpsycholoog; psychotherapeut; klinisch psycholoog (www.bigregister.nl). Dit houdt in dat we moeten voldoen aan wettelijk omschreven eisen als regelmatige bijscholing en herregistratie. Het houdt ook in dat we vallen onder een wettelijk tuchtrecht. Wie deze wettelijke titel ontnomen wordt kan in Nederland niet meer onder die titel praktijk uit oefenen. Deze kwaliteitseisen zijn dus dwingender dan die van het klachtrecht door een erkende beroepsvereniging.

Daarnaast zijn we ook lid van door het CONO (www.conoggz.nl) erkende beroepsverenigingen zoals het NIP, de NVVP, de NVP, de LVE, de VGCt, de VKJP, de VRGT, waarvoor ook toelatings- en/of (her)registratie voorwaarden gelden die een waarborg zijn voor vakspecialistische kwaliteit en goede praktijk voering. Elke behandeling die valt binnen het terrein van de gezondheidszorg wordt onderling getoetst. ‘Moeilijke gevallen’ worden besproken in een terugkerende collegiale intervisie. Daarnaast zijn visitatie en praktijkautomatisering kwaliteitsinstrumenten. Doordat we een netwerkorganisatie van professionals zijn, blijven de bureaucratie en beheerskosten laag en krijgen vakinhoudelijke kwaliteit en innovatie te allen tijde voorrang.